گزارش های تولیدی نشان دهنده ی تعداد تیکت های باز شده، تیکتهای بسته شده، بایگانی شده و ... در بازه ی زمانی انتخاب شده هستند. به عنوان مثال در عکس زیر در بازه زمانی انتخابی (تابستان)، ۱۸۳ تیکت ثبت شده و ۲۰۸ تیکت بایگانی شده است. تیکت هایی که حتی قبل از این بازه زمانی ثبت شده باشند ولی در تابستان بایگانی شوند، جزو این ۲۰۸ عدد محاسبه می شوند. به عبارتی این جدول گزارش اتفاقات سیستم است.


image


زمان ارائه خدمت به صورت زیر محاسبه می شود:
تیکت هایی که در بازه ی زمانی مورد نظر بسته شده اند انتخاب می شوند. میانگین تعداد روزهای بین ایجاد این تیکت ها تا بسته شدن آن زمان ارائه خدمت تلقی می شود. پس در مورد مذکور تنها یک تیکت در این بازه ی زمانی بسته شده است که ۱۳۹ روز پیش ایجاد شده بوده، و بنابراین در این موضوع، زمان ارائه خدمت ۱۳۹ روز است.